Kontaktoni me ne

+383 38 220 403

Kërko faqen

Raporte

Një nga sektorët me prioritet të projektit PPSE është turizmi. Në këtë sektor, projekti kryesisht përqendrohet në lehtësimin e zhvillimit të produkteve të reja turistike, ri-shfrytëzimin e atraksioneve, aktivitete promovuese në arenën ndërkombëtare dhe riorganizimin e tërë sektorit - e gjitha kjo në funksion të gjenerimit të vendeve të reja të punës në Kosovë.

 Anketë mbi Kënaqshmërinë e Konsumatorëve

Qëllimi i Anketës së Kënaqshmërisë së Konsumatorëve, komisionuar nga projekti Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat (PPSE) ështe të vlerësojë disa aspekte lidhur me produktet ushqimore vendore. Anketa synon të vlerësojë kërkesën në treg, përmirësimet në cilësi dhe konkurrencën e produkteve vendore në treg. 

EKSPLORIMI I MUNDËSIVE TË REJA PËR GRATË NË SEKTORIN E BIMËVE MJEKËSORE AROMATIKE DHE PRODUKTEVE PYJORE JO-DRUSORE

ANKETA E OFERTËS SË TURIZMIT NË KOSOVË

Plani vjetor operativ për vitin 2019 

Raporti gjashtëmujor (RGJ) 2019 

Raport vjetor për vitin 2018 

Raporti gjashtëmujor 2018 

Plani vjetor i operacioneve 2018 

Zhvillimi i Produkteve të Turizmit - Përshkrimi i aktiviteteve 

Nxitja e ndërmarrësisë përmes ekspertizës - përcjellja e shkathtësive teknike përmes punës vullnetare

Qëllimi i këtij studimi ishte që të vlerësohen çështjet më dominuese që mbizotërojnë në marrëdhëniet midis zinxhirëve të shitjes me pakicë dhe prodhuesve/përpunuesve vendorë (me theks në sektorin e përpunimit të ushqimit) në Kosovë.

Kërkesat, ofertat dhe opsionet për rritjen e mundësive të kujdesit të fëmijëve në Kosovë 

Raport i perpiluar nga InTER dhe OutdoorIn - Mitrovice Veriore.

Raporti "Mundësi Biznesi në Turizëm" nga MDP Consulting. 

Rezultat e Anketës Dalëse të Turizmit të Kosovës Perëndimore

Rezultatet e Vlerësimit në Bazë të Turizmit të Kosovës Perëndimore 

Raport i përpiluar nga organizata ProFound-Advisers in Development.

Raporti mbi Strategjinë e Tregut

Raporti mbi Strategjinë e Tregut